ZOEKEN:

Nieuws

Kamerbrief Reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering

20 december 2018
Kamerbrief Reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering aan de Tweede Kamer.

Op de website van de VO-raad kunt u het rapport downloaden via https://www.vo-raad.nl/nieuws/commissie-kwaliteit-schoolexaminering-kwaliteit-schoolexaminering-onvoldoende-gegarandeerd

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 14 december jongstleden, reageer ik in deze brief op het gisteren verschenen rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’. Dit rapport is gemaakt door de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering onder leiding van mevrouw prof. dr. Ten Dam. De commissie deed dit onderzoek op verzoek van de VO-raad naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het schoolexamen.

De commissie heeft gekeken zowel vanuit organisatorisch perspectief als vanuit een perspectief van gebruikmaking van de beschikbare ruimte bij het schoolexamen. De commissie constateert dat de kwaliteit van beide elementen beter geborgd dient te worden. Daartoe doet de commissie een viertal waardevolle aanbevelingen.
Aanbeveling 1: Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie
Aanbeveling 2: Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen
Aanbeveling 3: Neem de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO
Aanbeveling 4: Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding

Het merendeel van de aanbevelingen i gericht aan de sector met als doel om meer en beter invulling te geven aan die ruimte die zij bij het schoolexamen heeft. Bijvoorbeeld door het schoolexamen vorm te geven vanuit een eigen onderwijsvisie, waarbij zij bewuste keuzes maakt in het aantal schoolexamens, de vorm, de inhoud en het afsluitende karakter. Vervolgens moeten scholen transparant zijn naar leerlingen en ouders over de gemaakte schoolkeuzes, zodat zij beter weten waar ze aan toe zijn. Ik sluit me daarom aan bij de oproep van de commissie aan docenten, examensecretarissen en schoolleiders om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met deze aanbevelingen.

Klik in deze zin voor meer informatie.

Alle nieuws items