ZOEKEN:

Nieuws

Nieuws over lesbevoegdheid profiel E&O

18 november 2018
Nieuws over lesbevoegdheid profiel E&O

Op dit moment zijn uitsluitend docenten die in het bezit zijn van een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Algemene Economie of een 2e graads akte van bekwaamheid voor het vak Bedrijfseconomie bevoegd voor het profiel E&O in het vmbo.

 

Het bestuur en de regiovertegenwoordigers van het platform E&O hebben in samenwerking met de SPV bij OCW met succes geijverd voor het uitbreiden van de bevoegdheden voor het profiel E&O met de onderstaande twee akten van bekwaamheid:

1) De akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de secretariaatsvakken en kantoorpraktijk voor de tweede graad, afgegeven door de Stichting Handelsexamens, zijnde het bevoegd gezag van de lerarenopleiding voor de akte van bekwaamheid, opgenomen in de Overgangs Wet Voortgezet Onderwijs (OWVO) nr. 16.20 en geregeld in het algemeen verbindend voorschrift 12 januari 2000, kenmerk VO/TAB 1999/49622 en in de Wet educatie beroepsonderwijs (Web) art. 4.2.1.1.c, is een bewijs van bekwaamheid tot het geven van genoemde vakken in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (vo/vmbo/bve).

2) De akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p), voor het vak bedrijfseconomie (w.o. statistiek). Deze akte staat in de lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. (DUO) en geeft een lesbevoegdheid voor mavo en vbo (nu vmbo).

In de eerstvolgende update van de conversietabel bevoegdheden vmbo zullen deze twee akten van bekwaamheid worden toegevoegd aan de nu van kracht zijnde twee bevoegdheden voor het profiel E&O.

Voor docenten die nu lessen verzorgen (of willen verzorgen) binnen het profiel E&O op basis van een lesbevoegdheid voor een voormalig afdelingsprogramma of een intersectoraal programma in de sector economie en daarvoor op basis van de huidige situatie niet- of onderbevoegd zijn, zal een minor E&O opgezet worden naar analogie van de minor voor D&P.

Zodra meer bekend is over deze minor zal het platform E&O het betrokken onderwijsveld daarover informeren.

Alle nieuws items