ZOEKEN:

Nieuws

Privacyverklaring Stichting Platform Sector Economie vmbo

24 mei 2018
Privacyverklaring Stichting Platform Sector Economie vmbo

In deze privacyverklaring legt de Stichting Platform Sector Economie vmbo,
Postbus 7001; 6710 CB  EDE
W: www.platformvmboeo.nlwww.platformeconomie.nl, www.platformvmbo.nlwww.platformeconomie-en-ondernemen.nl,
E: info@platformeconomie.nl  
hierna te noemen 'Platform vmbo Economie en Ondernemen', onder andere uit welke persoonsgegevens het Platform vmbo Economie en Ondernemen verzamelt en verwerkt, en voor welke doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Definitie van persoonsgegevens: "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Namens het bestuur en de contactpersonen / vertegenwoordigers van het Platform vmbo Economie en Ondernemen houdt de (ambtelijk) secretaris toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In de rol van 'functionaris gegevensbescherming' let de (ambtelijk) secretaris onder andere op toezicht, inventarisaties van gegevensverwerkingen, verwerkingsovereenkomsten en reageert op vragen van binnen en buiten de organisatie.

Wat is gegevensverwerking?
Definitie van gegevensverwerking: "Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens".

Voor het Platform vmbo Economie en Ondernemen is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de e-nieuwsbrieven, van de website en in e-mailberichten van groot belang, en ook logisch. De persoonsgegevens voor het abonnement op de e-nieuwsbrief worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Achter de schermen staan deze gegevens in een beveiligde omgeving. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld, en met een SSL-certificaat en een met wachtwoorden beveiligde omgeving adequaat beveiligd.

Leden van het Platform vmbo Economie en Ondernemen zijn contribuerende scholen die het beroepsgerichte examenprogramma 'vmbo Economie en Ondernemen' aanbieden. Persoonsgegevens in de vorm van namen van contactpersonen van scholen die lid zijn van het Platform vmbo Economie en Ondernemen staan niet op de website. Dergelijke contactgegevens gebruikt een extern administratiekantoor voor het innen van de jaarlijkse contributie voor het Platform vmbo Economie en Ondernemen. Hierop is een verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Voor de dienstverlening van het Platform vmbo Economie en Ondernemen, zoals het per e-mail beantwoorden van vragen, bewaart het Platform vmbo Economie en Ondernemen de informatie / gegevens in een beveiligd e-mailprogramma in een beveiligde website. De hoofdreden van het bewaren van informatie is dat het Platform vmbo Economie en Ondernemen een continu lerende organisatie is in een veranderende wereld. Onder andere door politieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en trends verandert het vakgebied van 'vmbo Economie en Ondernemen'. Signalen over (mogelijke) veranderingen in het vakgebied worden gedeeld met de contactpersonen van het Platform vmbo Economie en Ondernemen, en gebruikt in publicaties in e-nieuwsbrieven en op de website.

Het Platform vmbo Economie en Ondernemen heeft noch voor de website, noch voor de e-nieuwsbrieven informatie nodig over bijvoorbeeld iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of  strafrechtelijk verleden. Naar dergelijke gegevens zal nooit gevraagd worden.

U kunt te allen tijde de website bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. Gegevens van personen en/of van leden zijn in het verleden nooit verkocht, nooit uitgeleend en nooit gedeeld, dit gebeurt ook in de toekomst niet. Hierbij houdt het Platform vmbo Economie en Ondernemen zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
 In het kader van de dienstverlening bewaart het Platform vmbo Economie en Ondernemen de persoonsgegevens van abonnees op de e-nieuwsbrief in een bestand. Het Platform vmbo Economie en Ondernemen gebruikt gegevens van abonnees en leden om:

1.via e-nieuwsbrieven informatie over het vakgebied 'vmbo Economie en Ondernemen' te selecteren en deze per e-mail aan abonnees toe te zenden;
2.via de inspiratiepagina op de externe website Facebook met leden / abonnees berichten over het vakgebied 'vmbo Economie en Ondernemen te delen;

3.leden met behulp van een extern administratiekantoor per brief uit te nodigen voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt aan de 'contributiebrief' het vragen om toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van persoonsgegevens toegevoegd.

Beveiliging gegevens
Het Platform vmbo Economie en Ondernemen maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat persoonlijke informatie zichtbaar is en dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wie zich voor de mailinglijst inschrijft via het formulier op de website ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail. Door het klikken op een link in de bevestigingsmail bevestigt een abonnee als eigenaar van een e-mailadres dat het e-mailadres juist is.

Clickgedrag
Op de website van het Platform vmbo Economie en Ondernemen is het technisch mogelijk om algemene bezoekgegevens bij te houden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat het Platform vmbo Economie en Ondernemen, bijvoorbeeld aan de hand van zoektermen, de bruikbaarheid van de website met informatie kan optimaliseren om de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Gebruik van Cookies
Het Platform vmbo Economie en Ondernemen maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van (tijdelijke) cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Aansprakelijkheid
De portals in de website bevatten links naar andere internetsites. Het Platform vmbo Economie en Ondernemen is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Evenmin is het Platform vmbo Economie en Ondernemen verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Wij raden onze bezoekers aan op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. Het Platform vmbo Economie en Ondernemen is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, informatie van de website te verwijderen.

Wijzigingen
Het Platform vmbo Economie en Ondernemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van het Platform vmbo Economie en Ondernemen.

Vragen
Voor vragen over ons privacybeleid, stuur een e-mail aan info@platformeconomie.nl.

Alle nieuws items