Samenwerking vmbo-mbo

Sterk Beroepsonderwijs

In 2018 schreef minister Van Engelshoven in de brief ‘Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo’ aan de Tweede Kamer onder andere dat het beroepsonderwijs vmbo-mbo een stevige pijler is van het Nederlandse onderwijssysteem. De helft van alle Nederlandse jongeren volgt een opleiding in het beroepsonderwijs. Onderwijs waarin jongeren zich ontwikkelen, door theoretisch en praktisch bezig te zijn. Een afgeronde mbo-opleiding biedt volop kansen op de arbeidsmarkt. Het programma sterk beroepsonderwijs is bedoeld om succes van beroepsopgeleide jongeren te vergroten door onder andere het stimuleren dat regionale afspraken worden gemaakt om de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren.

Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor sterk beroepsonderwijs. De ambitie van het programma wordt gerealiseerd vanuit drie actielijnen.
Lijn 1: Sterker samenwerken in de regio
Lijn 2: Structureel verankeren routes vmbo-mbo
Lijn 3: Een nieuwe leerweg

Brief: kamerbrief-over-programma-versterking-vmbo-mbo

Bestuursakkoord

Iets eerder dan bovengenoemde brief sloten het ministerie van OCW en de MBO Raad het ‘Bestuursakkoord 2018 – 2022’. In lijn met het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” leggen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad, in dit bestuursakkoord hun overeenstemming vast over de tweede tranche Kwaliteitsafspraken mbo en hun gezamenlijke ambities. Het akkoord bevat afspraken over de nieuwe plannen van scholen over gelijke kansen, over het verder brengen van kwetsbare jongeren en over een leven lang ontwikkelen.

Bestuursakkoord: bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef

 

Ambities van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’

In 2020 moeten regio’s (vmbo, mbo en arbeidsmarkt) een functionerend samenwerkingsnetwerk hebben ingericht binnen alle opleidingssectoren.

 

én

 

In 2021 moet elke regio doorlopende leerroutes van vmbo tot mbo bieden passend bij het regionale onderwijsaanbod, waarbij jongeren vanuit vmbo basis en kader de mogelijkheid hebben om een mbo 2 opleiding vanuit de vertrouwde omgeving van het vmbo af te ronden. Het mbo blijft daarbij verantwoordelijk voor de examinering en diplomering.

Meer informatie over Sterk Beroepsonderwijs: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/