ZOEKEN:

Nieuws

Een nieuw keuzevak gewenst? Zie de regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

8 april 2018
Een nieuw keuzevak gewenst? Zie de regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Op de website van de overkoepelende Stichting Platforms vmbo (SPV) staat het proces uitgelegd voor het aanvragen van een vmbo-keuzevak. Het melden van een voornemen tot het onwikkelen van een nieuw beroepsgericht keuzevak verloopt via DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs.

Stap 1. Voornemen
stap 2. Melding
Stap 3: Aanvraag
Stap 4: Beoordeling

Het bevoegd gezag van een school doet door middel van een goed en volledig ingevuld meldformulier melding van een voornemen tot het ontwikkelen van een keuzevak. In het meldingsformulier staat waar het keuzevak over gaat in de vorm van taken, deeltaken en eindtermen, de relevantie voor doorstroom naar het mbo en dat het voornemen met de Medezeggenschapsraad van school is besproken. 

Zie ook:
https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/decentralekeuzevakken en
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038193/2016-08-01#Bijlage2

Verzoek Platform vmbo Economie en Ondernemen
Zoals uit de aanvraag procedure is op te maken maken de platforms vmbo geen deel uit van de 'regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo'. Maar het Platform vmbo Economie en Ondernemen is vanuit de onafhankelijke rol en positie wel in de gelegenheid om met aanvragers mee te denken, onder andere om aanvragen te versterken. Ook is het platform goed in staat advies te geven, bijvoorbeeld om het onderscheid met al beschikbare keuzevakken te vergroten.